Wildsoorten en Werkzaamheden

Haas, Konijn, Fazant, Patrijs, Wilde eend, Houtduif en Ree zijn algemeen voorkomende wildsoorten. De Patrijs is in heel Nederland sterk afgenomen maar in het werkgebied van WBE De Groote Peel zijn nog redelijke aantallen aanwezig. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Brabant worden nog vergelijkbare patrijzendichtheden aangetroffen.

Kenmerkend zijn verder de grote aantallen ganzen. Van november tot maart bivakkeren duizenden Rietganzen in het werkgebied en meestal ook honderden Kolganzen. Verder zijn gedurende het hele jaar enkele honderden Grauwe ganzen en enkele 10-tallen Nijlganzen aanwezig. Deze laatste twee soorten broeden ook in het werkgebied.

Sinds 2000 rukt het Wilde zwijn op in en rond de Groote Peel. Het beperken van schade door zwijnen - d.m.v. afschot en het assisteren van landbouwers bij wildwerende maatregelen en het afhandelen van schadegevallen - vergt steeds meer tijd.

Ook schadebeperking aan graangewassen door verjaging en afschot van houtduiven is een jaarlijks weerkerende activiteit.

Mede t.b.v. de patrijs worden bloemrijke akkerranden in het werkgebied gepromoot. De leden zetten zich in om deelnemers te werven voor de gemeentelijke subsidieregeling voor bloemrijke akkerranden en denken mee over de opzet van de regeling en het gebruikte zaadmengsel. Daarnaast worden sinds 2016 verspreid in het werkgebied speciale wintervoedselakkers aangelegd via de provinciale regeling voor agarisch natuurbeheer.Leden van de WBE zijn actief in de weidevogelbescherming. De laatste grutto´s van Limburg broeden in ons werkgebied. In 2017 ging het om 19 paar grutto´s en verder een 10-tal paar wulpen en scholeksters en zo´n 200 paar kieviten. In 2013 en 2016 werd het eerste  Limburgse kievitsei in het werkgebied gevonden. Naast nestbescherming wordt veel tijd gestoken in het kort houden van de weidevogelpredatoren zwarte kraai en vos. Jaarlijks worden daartoe 150-200 kraaien en 10-20 vossen geschoten. Van februari tot juni zijn leden van de WBE wekelijks ´s nachts op pad om met gebruik van de lamp de vos te bestrijden. Dit is met name van groot belang voor de grutto´s. In 2016 en 2017 slaagden de grutto's in ons werkgebied er in resp. 0,67 en 0,84 kuiken per broedpaar groot te brengen. Een resultaat dat ver boven het landelijk gemiddelde ligt en voldoende is om de populatie te laten groeien. Er ligt ook 150 ha beheersgrasland in de WBE. Landbouwers krijgen hier een vergoeding van de overheid om hun gras pas vanaf 1 juli of nog later te maaien.In juni wordt 90 ha graslanden van Staatsbosbeheer door leden van de WBE een dag voor het maaien systematisch afgezocht op reekalveren. Zo wordt voorkomen dat de kalfjes  doodgemaaid worden. Ook hazen, fazanten, patrijzen en kwartels worden zo uit de graspercelen gejaagd. Voor de agrariërs is dit ook belangrijk. Zij krijgen zo geen kadavers in hun balen gras.Verder wordt door leden van de WBE een gemeentebos beheerd. Hier wordt in de randzone jaarlijks gedund om een mooie zoom/mantelvegetatie te creëren.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.